Reglement

Artikel 1
De Zandvoort Light Walk is een recreatief wandelevenement zonder wedstrijdelement.
Artikel 2
De Deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours.
Artikel 3
De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.
Artikel 4
De Deelnemer dient de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.
Artikel 5
De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wandeltocht te halen indien deze zich niet houdt aan dit Reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.
Artikel 6
Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, enzovoort is niet toegestaan.
Artikel 7
Van de Deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat; tevens is wildplassen verboden.
Artikel 8
Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
Artikel 9
De feitelijke toewijzing van starttijd aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator.
Artikel 10
De Deelnemer dient voor 23:30 uur gefinisht te zijn.
Artikel 11
De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren eigendommen van Deelnemers.
Artikel 12
Het volgen van de wandeltocht in auto’s, op motoren of (brom)fietsen is uitsluitend mogelijk wanneer men in het bezit is van een ontheffingsvignet van de organisatie.
Artikel 13
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.